Aiškinamasis dietologijos žodynėlis

  Parengė: doc.med.dr. L. Petkevičienė

Redagavo Teresė Gužauskienė,
Leidyklos „Homo liber“ redaktorė

 

Pateikiame 2003 12 05 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduotinus dietologijos terminus. Žodynėlis buvo papildytas, vadovaujantis terminija, pateikta leidiniuose:

 • „Food and nutritional care in hospitals : how to prevent undrenutrition. Report and recommendationsof the Committee of experts on Nutrition, Food Safety and Consumer Protection“ // Council of Europe publishing. – 2002. – 170p.
 • Ir „Resolution ResAP (2003) 3 on food and nutritional care in hospitals“ // Council of Europe, Committee of Ministers. (Adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003).

Suderinta su Lietuvos dietologų draugija. 

 

A

I, Į

R

D

K

S

E

M

T

F

N

V

G

P

Literatūra

 

A

ab­sorb­ci­jažr. nutrientų įsi­sa­vi­ni­mas.

al­kis - Fi­zi­nis mais­to sty­giaus po­jū­tis, rodantis, kad or­ga­niz­mui rei­ka­lin­gas mais­tas.

anamnezė - Duomenų, kuriuos gydytojas sužino iš ligonio arba jo artimųjų, visuma ligai nustatyti.

mai­ti­ni­mo­si anam­ne­zė (fuud and nutrition history) - Duomenys apie pa­cien­to ar­ba klien­to maitinimąsi. Mai­ti­ni­mo­si anam­ne­zę sudaro 4 dalys: mais­to vartojimas; mai­tinimosi ir sveikatos supratimas bei vadyba; fizinis aktyvumas ir pratimai; maisto tinkamumas.
Į mais­to vartojimą įeina mais­to ir nutrientų vartojimas, mais­to ir mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai, aplinkos įtaka valgymui ir esama dieta bei jos keitimas.
Mai­tinimosi ir sveikatos supratimas bei vadyba apima žinias ir nuomonę apie tinkamo maitinimosi rekomendacijas, saviugdą ar praktikos vadybą ir konsultavimą bei mokymą.
Fizinis aktyvumas ir pratimai susideda iš aktyvumo įpročių, nejudrumo trukmės (TV, telefonas, kompiuteris) ir pratimų intensyvumo, dažnumo ir trukmės.
Maisto tinkamumas suprantamas kaip maisto planavimas, pirkimas, gaminimo galimybės ir ribojimas, saugaus maisto praktika, maisto ar maitinimosi programos panaudojimas ir nesaugus maistas.

antsvoris - Svorio viršus, pridėtinis svoris palyginus su standartais.

ant­ri­nė tar­ša - Ši­lu­ma ap­do­ro­to ar pagaminto mais­to už­ter­ši­mas pa­to­ge­ni­niais mik­ro­or­ga­niz­mais; daž­niau­siai pa­si­tai­ko dėl są­ly­čio su ne­šva­ria, ne­ko­ky­biš­kai iš­plau­ta dar­bo įran­ga, in­ven­to­riu­mi ar­ba dėl ne­šva­rių per­so­na­lo ran­kų.

antropometrija - Žmogaus kūno ir jo dalių matavimas, vienas iš svarbiausių antropologijos metodų.

ape­ti­tas - Na­tū­ra­lus no­ras val­gy­ti, mais­to troš­ki­mas. Ape­ti­tas ga­li bū­ti ge­ras, di­de­lis, pras­tas.

apy­kai­ta - Ap­si­kei­ti­mas, ko nors pa­si­kei­ti­mas, pvz., me­džia­gų apy­kai­ta or­ga­niz­me; ener­gi­jos apy­kai­ta.

medžiagų apykaita - Cheminių ir biologinių (asimiliacijos ir disimiliacijos) procesų, vykstančių organizme, visuma.

pagrindinė medžiagų apykaita, PMA (basal metabolicrate, BMR) - Energija ar kalorijos, naudojamos pagrindiniams organizmo procesams, t. y. kūno temperatūrai, maistinių medžiagų cirkuliacijai ir raumenų tonusui palaikyti.

ati­tik­tis - Nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mo rezultatas.

Į pradžią

 

D

dalijimas por­cijo­­mis - Nepagaminto ar pa­ga­mi­nto mais­to iš­da­li­ji­mas į keletą da­lių.

da­vi­nys, racionas - Atitinkamos su­dė­ties mais­to pro­duk­tų ir val­gių rinkinys, ski­ria­mas tam tik­rą lai­ką vie­nam as­me­niui ar žmo­nių gru­pei.

die­tos da­vi­nys - Pa­gal medicinos in­di­ka­ci­jas tam tik­ram lai­kui pa­skir­tos die­tos mais­to produktų ir val­gių rin­ki­nys.

sausų maisto produktų davinys - Vienkartinis specialiai pacientui ar klientui parinktų maisto produktų rinkinys (arbata, duona, sviestas, sūris ir t. t.).

de­gus­ta­ci­ja - Mais­to pro­duk­tų ir pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų ko­ky­bės ir sko­nio įver­ti­ni­mas jus­lė­mis.

de­gus­ta­to­rius - As­muo, nu­sta­tan­tis mais­to pro­duk­tų ir pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų ko­ky­bę ir jų sko­nio sa­vy­bes jus­lė­mis.

deratizacija - Graužikų naikinimas fiziniais, cheminiais ir kitais būdais.

dez­in­fek­ci­ja - Mik­ro­or­ga­niz­mų su­ma­ži­ni­mas ofi­cia­liai lei­džia­mais fi­ziniais ar che­mi­niais būdais iki ly­gio, ne­tu­rin­čio ne­igiamo po­vei­kio mais­tui.

dezinsekcija - Vabzdžių naikinimas fiziniais, cheminiais ir kitais metodais.

die­ta - Tam tikras sveiko ar sergančio žmogaus maitinimosi režimas, maisto rūšys ir davinio sudėtis. Dietą galima nustatyti, paskirti, jos laikytis.
Gali būti: sveikųjų ir gydomosios sergančiųjų dietos.

svei­kų­jų die­ta -  Dieta, ku­rio­s nu­trien­tų kie­kis ati­tin­ka svei­kų su­au­gu­sių­jų nu­trien­tų ir energijos poreikius:

•  pa­grin­di­nė die­ta (P1 );

•  pa­grin­di­nė nėš­čių­jų die­ta (Pn);

•  pa­grin­di­nė žin­dy­vių die­ta (Pž);

•  pa­grin­di­nė pa­gy­ve­nu­siųjų ir vy­res­niojo am­žiaus žmo­nių die­ta (P3 );

•  pa­grin­di­nė ve­ge­ta­rų die­ta (Pv  ).

gydomoji ser­gan­čių­jų die­ta -  Die­ta, ku­rio­s nu­trien­tų kiekiai yra su­ma­žin­ti ar­ba pa­di­din­ti at­si­žvel­giant į pa­cien­to po­rei­kius pagal patofiziologinius pokyčius tam tikros ligos atveju. Gali būti standartinės ir specifinės gydomosios dietos.

♦ Standartinė gydomoji sergančiųjų dieta

Standartinė gydomoji sergančiųjų dieta skiriama pacientams, kuriems nėra nustatyta gyvybiškai svarbių organų funkcijų sutrikimo, nutrientų disbalanso, kurie yra sąmoningi, jiems neatlikta didelių chirurginių intervencijų.           Standartinės gydomosios sergančiųjų dietos gali būti tokios:

 pa­grin­di­nė li­go­nių die­ta (PL);

 pa­didinto baltymų ir kalorijų(energijos) kiekio die­ta (B↑Kcal↑);

 ser­gan­čių­jų cuk­ra­li­ge  die­ta (Cd);

  mais­to kon­sis­ten­ci­ją ko­re­guo­jančios die­tos:

o   skys­tas mais­tas (Sm);

o   pus­tirš­tis mais­tas (Ptm);

o   tirš­tas trin­tas mais­tas (Tm).

o   disfagijos (Dd) dieta.

♦ Specifinė gydomoji sergančiųjų dieta

Specifinė gydomoji sergančiųjų dieta skiriama pacientams, kuriems yra nutrientų disbalansas, dekompensacijos požymių arba maisto alergija. Šių dietų nutrientų fiziologinės normos yra padidintos arba sumažintos, atsižvelgiant į paciento poreikius pagal patofiziologinius pokyčius tam tikros ligos atveju.

Specifinės gydomosios sergančiųjų dietos gali būti tokios:

nutrientų kiekį ribojančios dietos:

•  su­ma­žin­to bal­ty­mų, ka­lio ir nat­rio kiekio die­ta (B↓K↓Na↓);

• su­ma­žin­to rie­ba­lų, cho­les­te­ro­lio, so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių kie­kio die­ta (R↓);

• sumažinto kalorijų kiekio dieta (Kcal↓);

•  su­ma­žin­to nat­rio (druskos) kie­kio die­ta (Na↓);

sumažinto kalio kiekio dieta (K↓);

•  su­ma­žin­to fos­fo­ro kie­kio die­ta (P↓);

• sumažinto kalio ir fosforo kiekio dieta (K↓P↓) ;

•  su­ma­žin­to kal­cio kie­kio die­ta (Ca↓);

• sumažinto geležies kiekio dieta ( Fe↓) ;

•  su­ma­žin­to va­rio kie­kio die­ta Cu↓);

sumažinto tiramino kiekio dieta( Tir↓) ;

•  su­ma­žin­to pu­ri­nų kie­kio die­ta (Pur↓) ;

•  su­ma­žin­to ok­sa­la­tų kie­kio die­ta (Oks↓);

•  su­ma­žin­to skai­du­li­nių  me­džia­gų kie­kio die­ta (Sk↓).

malabsorbciją koreguojančios dietos :

sumažinto laktozės kiekio dieta ( Lac↓) ;

• belaktozė dieta ( Lac-) ;

•  ne­gliu­te­nininė die­ta Gl(-);

eliminacinės dietos :

an­ti­aler­gi­nė die­ta (aA);

•  dieta be baltymų.

nutrientų kiekį didinančios dietos:

•  pa­di­din­to skai­du­li­nių me­džia­gų kie­kio die­ta (Sk↑);

•  pa­di­din­to kalio  kie­kio die­ta (K↑);

•  pa­di­din­to kal­cio kie­kio die­ta (Ca↑);

•  pa­di­din­to geležies  kie­kio die­ta( Fe↑).

po­ope­ra­ci­nės die­tos:

•  Pa;

•  Pb;

•  Pc.

adekvati dieta - Visavertė dieta, kuri atitinka paciento ar kliento nutrientų ir energijos poreikius.

bemikro dieta (clean diet) - visavertė dieta, kurios tikslas sumažinti infekcijos riziką, mažinant potencialių patogeninių mikroorganizmų kiekį virškinimo trakte.

eliminacinė die­ta, ša­lin­ti­nė  die­ta -  Dieta, iš ku­rios tam tik­ram lai­ko­tar­piui pa­ša­li­na­mi kai kurie mais­to pro­duk­tai, sie­kiant nu­sta­ty­ti ne­to­le­ruo­ja­mus ar aler­gi­ją su­ke­lian­čius mais­to pro­duk­tus.

in­di­vi­du­a­li die­ta -  Kon­kre­čiam pa­cien­tui ar klien­tui spe­cia­liai su­da­ry­ta die­ta, at­si­žvel­giant į jo būk­lę, nutrientų, ener­gi­jos po­rei­kius ir val­gy­mo ga­li­my­bes.

ka­lo­rin­ga ir bal­ty­min­ga die­ta -  Die­ta, ku­rią su­da­ro ka­lo­rin­gos mais­ti­nės me­džia­gos (rie­ba­lai ir bal­ty­mai).

modifikuota dieta  žr. keičiamoji dieta

neadekvati dieta -  Dieta, kuri neatitinka paciento ar kliento nutrientų ir energijos poreikių.

ne­su­ba­lan­suo­ta die­ta žr. ne­tin­ka­ma dieta

ne­tin­ka­ma dieta, ne­su­ba­lan­suo­ta die­ta - Die­ta, ku­ri ne­ati­tin­ka pa­cien­to ar klien­to nutrientų ir ener­gi­jos po­rei­kių ir kurios nutrientų kiekis nesubalansuotas.

ne­vi­sa­ver­tė die­ta -  Die­ta, ku­rio­je sto­ko­ja­ma nutrientų ir ener­gi­jos; ga­li bū­ti ski­ria­ma trum­pam lai­kui pa­gal medicinos in­di­ka­ci­jas.

pakeista dieta, modifikuota dieta -  Pagal paciento ar kliento nutrientų ir energijos poreikius pakeista sveikųjų dieta.

su­ba­lan­suo­ta die­ta žr. tin­ka­ma die­ta

šalintinė die­ta žr. eliminacinė die­ta

tin­ka­ma  die­ta, su­ba­lan­suo­ta die­ta - Vi­sa­ver­tė die­ta, ku­ri ati­tin­ka pa­cien­to ar klien­to nutrientų ir ener­gi­jos po­rei­kius.

visavertė die­ta - Dieta, kurioje nestokojama nutrientų ir energijos. Subalansuoti nutrientų ir energijos kiekiai atitinka fiziologinius poreikius.

dietetika - Žinių visuma apie dietos ir jos įtaką sveikatai visuma

ne­moks­li­nė die­te­ti­ka - Moks­liš­kai ne­pa­grįs­tos die­tetikos kon­cep­ci­ja.

die­te­ti­kos tar­ny­ba - Kva­li­fi­kuo­tų sveikatos priežiūros spe­cia­lis­tų – gy­dy­to­jų die­to­lo­gų, die­tis­tų, slaugytojų ar socialinių darbuotojų dirbančių su maistu  – paslaugų sistema, už­tik­ri­nan­ti: 1) tin­ka­mą svei­kųjų ir sergančiųjų mai­ti­ni­mą­si, įskaitant die­ti­nį gy­dy­mą, dietos tikslinimą (koregavimą) bei pritaikymą (adaptavimą) ir mitybos palaikymą tin­ka­mu re­ži­mu, kon­sul­tuo­jan­t ir gy­dan­t ser­gan­čiuo­sius įvai­rio­mis li­go­mis spe­cia­liai pa­rink­to­mis die­to­mis; 2) pa­cien­tų ar klien­tų aprūpinimą saugiu ir kokybišku maistu; 3) pa­cien­tų ar klien­tų mai­ti­ni­mo­si po­rei­kių ir pasitenkinimo mais­tu pa­ten­ki­ni­mą; 4) tin­ka­mą mai­ti­ni­mo­si prie­žiū­rą; 5) sau­gų ir ko­ky­biš­ką mi­ty­bos pa­lai­ky­mą.

dietetikos technologas -  Maisto tvarkymo skyriaus gamybos darbuotojas, vykdantis darbo organizavimą maisto skyriuje, atsakingas už  saugaus ir kokybiško maisto gamybą. Kvalifikacija – teisės aktų nustatyta tvarka įgyjęs inžinieriaus technologo ar dietetikos technologo kvalifikaciją.

die­ti­nis gy­dy­mas, dietos terapija -  Pa­cien­to ar klien­to gy­dy­mas spe­cia­liai pa­rink­to­mis die­to­mis.

die­ti­nių pa­tie­ka­lų vi­rė­jas - Mais­to tvar­ky­mo sky­riaus gamybos dar­buo­to­jas, atsakingas už saugaus ir kokybiško maisto  gamybą. Kvalifikacija – teisės aktų nustatyta tvarka įgyta profesinė virėjo ar die­ti­nių pa­tie­ka­lų vi­rė­jo ir/ar dietinių patiekalų virėjo profesinė kva­li­fi­ka­ci­ja. Die­ti­nių pa­tie­ka­lų vi­rė­ju ga­li dirb­ti ir die­te­ti­kos tech­no­lo­gas.

dietistas -  Asmens sveikatos priežiūros specialistas, gydytojo dietologo padėjėjas arba savarankiškai dirbantis specialistas, atsakingas už paciento/kliento maitinimosi priežiūrą asmens sveikatos priežiūros bei globos įstaigose, už ligų, susijusių su maitinimusi, profilaktika Kvalifikacija – teisės aktų nustatyta tvarka įgyjęs profesinę die­tisto  kva­li­fi­ka­ci­ją.

dietistas administratorius -  Dietistas, dirbantis maisto tvarkymo skyriuje. Jo kompetencijai priklauso maisto paslaugų vadyba. Jis atsakingas už saugaus ir kokybiško maisto gamybą, išdavimą ir pristatymą pacientams ar klientams, užsakovams perkantiems maisto gamybos, jo išdavimo ir pristatymo paslaugą.

klinikinis dietistas -  Dietistas, kurio kompetencija apima klinikinį maitinimą ir dietetiką, atsakingas už ligų, susijusių su maitinimusi, profilaktiką, tin­ka­mą maisto ir mai­ti­ni­mo­si prie­žiū­rą asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos  įstaigose.

Kvalifikacija – teisės aktų nustatyta tvarka įgyjęs profesinę die­tisto  kva­li­fi­ka­ci­ją

vy­res­ny­sis die­tis­tas - Die­tis­tas, va­do­vau­jan­tis ki­tiems die­tis­tams ir ko­or­di­nuo­jan­tis jų dar­bą.

vyriausiasis dietistas  -  Dietistas, kurio išsilavinimas apima klinikinio maitinimo ir dietetikos bei maisto paslaugų vadybos sritis.

die­tis­to asis­ten­tas -  Slau­gy­to­jas, iš­klau­sęs ne trum­pes­nį kaip 42 val. die­tis­to asis­ten­tams skir­tų pa­skai­tų  ir prak­ti­kos dar­bų cik­lą apie maisto ir maitinimosi priežiūrą ir tu­rin­tis tai pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

die­to­lo­gi­ja -  Me­di­ci­nos mokslų apie tinkamą maitinimąsį ša­ka, ti­rian­ti or­ga­niz­mo nutrientų ir ener­gi­jos po­rei­kį, jų tikslini­mą specialiomis dietomis gy­dant kon­kre­čias li­gas.

dietos adaptavimas žr. dietos pritaikymas

dietos keitimas, dietos modifikavimas - sveikųjų pagrindinės dietos modifikavimas į gydomąją dietą pagal patofiziologinius pacientų ar klientų pokyčius tam tikros ligos atveju

die­tos kon­sul­ta­vi­mas -  Patarimas, kaip ap­rū­pin­ti or­ga­niz­mą rei­kia­mu nutrientų kiekiu, ser­gant tam tik­ro­mis li­go­mis, at­si­žvel­giant į pa­cien­to ar klien­to mais­tinių me­džia­gų po­rei­kius ir įpras­ti­nį mais­to var­to­ji­mą.

dietos koregavimas žr. dietos tikslinimas

dietos modifikavimas žr. dietos keitimas

die­tos pa­ta­ri­mai - Kon­kre­tūs nurodymai, kaip var­to­jant įpras­tą mais­tą ir (ar) mais­to pa­pil­dus pa­ten­kin­ti or­ga­niz­mo nutrientų ir ener­gi­jos po­rei­kius, sie­kiant iš­veng­ti li­gos ar jos pa­ū­mė­ji­mo.

dietos pritaikymas, dietos adaptavimaspakeistos dietos adaptavimas pagal individualius paciento ar kliento nutrientų bei energijos poreikius ir maitinimosi įpročius parenkant mėgstamus ir toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją, porcijų dydžius, valgymo rėžimą

die­tos tiks­li­ni­mas,  dietos koregavimas -  pakeistos dietos koregavimas pagal individualius paciento ar kliento patofiziologinius pokyčius bei nutrientų ir energijos poreikius pagal ligą tam tikru jos periodu

dirb­ti­nis mi­ty­bos pa­lai­ky­mas (artificial nutrition support) - Spe­cia­liais nu­trien­tų mi­ši­niais bei tirpalais paciento maitinimas pro zon­dą į žar­nas (en­te­ri­nis mai­ti­ni­mas) ar tirpalais į ve­ną (pa­ren­te­ri­nis mai­ti­ni­mas).

duo­me­nų įra­šas -  Do­ku­men­tas, ku­ria­me pa­tei­kia­mi ob­jek­ty­vūs at­lik­tų veiks­mų ir gau­tų re­zul­ta­tų duomenys.

Į pradžią

 

E

eks­per­tas - Aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas su­dė­tin­giems klau­si­mams spręs­ti.

eks­per­ti­zė - Klau­si­mų, rei­ka­lau­jan­čių spe­cia­lių eks­per­to ži­nių, spren­di­mas.

ener­gi­ja -  Vie­na pa­grin­di­nių me­džia­gos sa­vy­bių – ju­dė­ji­mo ma­tas, sis­te­mos ge­bė­ji­mas at­lik­ti dar­bą. Ener­gi­ja ga­li bū­ti me­cha­ni­nė, ši­lu­mi­nė, elek­tros ir kt.  Ši­lu­mi­nės ener­gi­jos kie­kio vie­ne­tas yra ka­lo­ri­ja.

ener­gi­jos ba­lan­sas -  Su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos kie­kis, ly­gus gau­na­mai ener­gi­jai. Esant ener­gi­jos per­tek­liui, rie­ba­lų at­sar­gos kau­pia­si, o esant jos sty­giui – ma­žė­ja.

Į pradžią

 

F

fermentas -

 1. organinis katalizatorius -- medžiaga, pagreitinanti cheminę reakciją, bet neįeinanti į galutinį jos produktą.
 2. baltyminė organizmo medžiaga, reguliuojanti medžiagų apykaitą.

fizinis ištyrimas -  Paciento būklės, išvaizdos, raumenų ir paodinių riebalų nykimo bei jo poveikio tyrimas.

Į pradžią

 

G

ge­o­fa­gi­ja - Nėš­čio­sios po­rei­kis val­gy­ti že­mes ar mo­lį.

ge­ros ga­my­bos prak­ti­kos tai­syk­lės, GGP tai­syk­lės -  Ben­dra mais­to ga­minimo sis­te­ma (prin­ci­pai, pro­ce­dū­ros, prie­mo­nės), ku­rios tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si maisto tvarkymo skyriuje ar įmo­nė­je, kad būtų su­kur­tos tin­ka­mos ir saugios maisto ga­minimo są­ly­gos.

GGP tai­syk­lės žr. ge­ros ga­my­bos prak­ti­kos tai­syk­lės

gy­dy­to­jas die­to­lo­gas -  Me­di­ci­nos gy­dy­to­jas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs profesinę gydytojo die­to­lo­go kva­li­fi­ka­ci­ją ir pagal ją bei nustatytą kompetenciją teikiantis dietologijos paslaugas

gy­ve­ni­mo ko­ky­bė -  Fi­zi­nių, psi­chi­nių ir so­cia­li­nių veiks­nių vi­su­ma, su­da­ran­ti są­ly­gas ten­kin­ti iš­reikš­tus ir nu­ma­no­mus as­mens po­rei­kius.

gy­ven­se­na -  Gy­ve­ni­mo bū­das. Ga­li bū­ti tin­ka­ma ar ne­tin­ka­ma gy­ven­se­na.

glu­te­nas -  Ja­vų bal­ty­mas.

Į pradžią

 

I, Į

įmi­ti­mas -  Or­ga­niz­mo būk­lė, pri­klau­san­ti nuo su­var­to­ja­mo mais­to kie­kio. Įmitimą  ro­do kū­no ma­sės in­dek­sas (KMI).

įprastinis valgymo būdas žr. maitinimasis

iš­se­ki­mas - Organizmo būklė, kuri reiškiasi ne­nor­ma­liu su­lie­sė­ji­mu, kū­no su­ny­ki­mu.

įvertinimas (assessment) - Asmens savijautos nustatymas, surinkus tyrimo duomenis, įskaitant maitinimosi bei ligos anamnezę, fizinius tyrimus, laboratorinius ir rengeno tyrimo duomenis.

įmitimo įvertinimas - Metodų ir tyrimų, analizuojančių svorio pokyčių ir jų atsiradimo priežastis, įtaką sveikatai, įvertinimas.

Į pradžią

 

K

ka­lo­ri­ja (cal) -  Ne­sis­te­mi­nis ši­lu­mos kie­kio ir ener­gi­jos vie­ne­tas, varto­ja­mas ener­gi­nei nutrientų ver­tei api­bū­din­ti ir or­ga­niz­mo ener­gi­jos po­rei­kiui nu­sta­ty­ti. Tai toks ši­lu­mos kie­kis, ku­ris rei­ka­lin­gas 1 g van­dens su­šil­dy­ti iki 1ºC; 1 cal ly­gi 4,1868 J (džau­lio).

ka­lo­rin­gų ir bal­ty­min­gų pro­duk­tų val­gia­raš­tis  -  Val­gia­raš­tis, ku­rį su­da­ro pro­duk­tai, tu­rin­tys di­de­lį bal­ty­mų ir rie­ba­lų kie­kį.

ka­lo­rin­gu­mas -  Ener­gi­ja, su­kaup­ta nutrientuose; ener­gi­nė mais­tinių medžiagų ver­tė.

ken­kė­jai -  Vabz­džiai, paukš­čiai, grau­ži­kai ir ki­ti gy­vū­nai, ga­lin­tys tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai už­terš­ti mais­tą.

klien­tas -

 1. as­muo, kuriam suteikiama svei­ka­tos prie­žiū­ra.
 2. tie­kė­jo pro­duk­to ga­vė­jas.

KMI žr. kūno masės indeksas

ko­ky­bės sis­te­ma -  Ko­ky­bės va­dy­bos funkcijos siejamų dalių visuma. 

ko­ky­bės val­dy­mas -  Ope­ra­ty­vi­osios prie­mo­nės ir veik­la sie­kiant įvyk­dy­ti ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.

kriterijus - Reikalavimas, kuriuo remiantis gali būti daroma išvada.

kū­no ma­sė -  Kū­no svoris, iš­reikš­tas ki­log­ra­mais.
Mažas kū­no svo­ris yra toks, kai kū­no ma­sė yra 10 pro­c. ar dau­giau negu 10 pro­c. ma­žes­nė už ide­a­lią ar optimalią kū­no ma­sę, at­si­žvel­giant į am­žių, ly­tį ir ūgį. Didelis kūno svoris, kai kūno masė yra 10 proc. ar daugiau negu 10 pro­c. didesnė nei optimali kūno masė.

kū­no ma­sės in­dek­sas, KMI - Skai­ti­nis kū­no svo­rio, kg ir (ūgio, m)2 san­ty­kio  ro­dik­lis. Varto­ja­mas su­au­gu­sių žmo­nių mažam, nor­ma­liam ir dideliam svo­riui įvertinti:

 • idealus KMI = 22 kg/m2;
 • optimalus KMI suaugusiems 18,8–25 kg/m2;
 • optimalus KMI pagyvenusiems 25–30 kg/m2

kū­no svo­ris  žr. kūno masė

Į pradžią

 

M

mais­tas - Per­dirb­tas, iš da­lies per­dirb­tas ar­ba ne­per­dirb­tas pro­duk­tas ar me­džia­ga, skir­ta žmo­gui nu­ry­ti. Įskai­tant van­de­nį, mais­tui taip pat pri­ski­ria­mi gė­ri­mai, kram­to­mo­ji gu­ma ar bet ku­ri ki­ta me­džia­ga, ap­gal­vo­tai įdė­ta į ruošiamą ar ap­do­ro­jamą mais­tą. Maistas gali būti:

 • sveikas – nesugedęs, nesupuvęs, neužterštas, nepažeistas ir kt.
 • saugus ir kokybiškas;
 • tirštas, pustirštis, skystas;
 • virtas, šutintas, troškintas, keptas;
 • naudingas organizmui;
 • dėl įvairių maiste esančių kenksmingų medžiagų sveikatą trikdantis, ypač kai kurias organizmo sistemas;
 • baltymingas, riebus, liesas, angliavandeningas, skaidulingas;
 • lengvas (lengvai virškinamas);
 • sunkus (sunkiai virškinamas);
 • saldus, kartus, rūgštus, prieskoningas, pikantiškas ir t. t.;
 • užkrėstas, šviežias, įtartino šviežumo, nešviežias, sugedęs, supelyjęs ir kt.;
 • gyvūninis ar augalinis

be­mik­ro­bis mais­tas (clean food) -   Ši­lu­mi­niu bū­du pa­ruoš­tas mais­tas be potencialių patogeninių mikroorganizmų

dietinis maistas - Maistas, kuriame pagal indikacijas yra pašalinti ar sumažinti riebalų, baltymų, cukraus, druskos ar kitų ingredientų kiekis.

funk­ci­nis mais­tas  žr. paskir­ti­nis mais­tas 

li­go­ni­nės mais­tas (hospital food) - Pa­gal me­di­ci­nos in­di­ka­ci­jas ga­mi­na­mas mais­tas, tie­kia­mas asmens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pa­cien­tams.

paskir­ti­nis mais­tas,  funk­ci­nis mais­tas - Na­tū­ra­lio­mis su­dė­ti­nė­mis da­li­mis pa­pil­dy­tas mais­tas (ne mil­te­liai, ne tab­le­tės ar kap­su­lės), ku­ris ga­li tu­rė­ti tei­gia­mą po­vei­kį svei­ka­tai ir ga­li bū­ti var­to­ja­mas kaip su­dė­ti­nė da­vi­nio da­lis; at­lie­ka spe­ci­fi­nę funk­ci­ją, re­gu­liuo­ja bio­lo­gi­nius pro­ce­sus, t. y. ap­sau­gi­nį me­cha­niz­mą sveiks­tant po li­gos (re­a­bi­li­ta­ci­jos), psi­chi­nę ir fi­zi­nę būk­lę, lė­ti­na se­nė­ji­mo pro­ce­sus.

už­šal­dy­tas mais­tas -  Mais­tas, lai­ko­mas ne aukš­tes­nė­je kaip –18°C tem­pe­ra­tū­ro­je.

mais­ti­nės mak­ro­me­džia­gos žr. mak­ro­nut­rien­tai

maistinės medžiagos žr. nutrientai

mais­ti­nės mik­ro­me­džia­gos žr. mik­ro­nut­rien­tai

mais­to aler­gi­ja - Imu­ni­ne sis­te­ma pa­si­reiš­kian­ti or­ga­niz­mo pa­si­prie­ši­ni­mo re­ak­ci­ja tam tik­ram mais­tui; su­ke­lia funk­ci­nius įvai­rių or­ga­nų  po­ky­čius; pa­di­dė­ja jaut­ru­mas dir­glioms me­džia­goms.

mais­to ga­minimas -  Dar­bų, rei­ka­lin­gų mais­tui ­ga­min­ti, vi­su­ma.

mais­to ga­minimo tech­no­lo­gi­ja -  Nuo­sek­li  pa­tie­ka­lų ga­minimo pa­gal nu­ro­dy­tą re­cep­tū­rą ir gamybos technologiją se­ka.

mais­to hi­gie­na -  Są­ly­gos ir prie­mo­nės, už­tik­ri­nan­čios mais­to sau­gą,  pa­de­dan­čios iš­sau­go­ti tvar­komą mais­tą  žmo­nių maitinimuisi.

mais­to išdavėjas - Asmens sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojas, priimantis maistą iš maisto tvarkymo skyriaus ir pristatantis jį į skyrių valgyklas/bufetus, ir vykdantis maisto porcijavimą.
Jis turi būti išklausęs ne trumpesnį kaip 40 valandų maisto išdavėjams skirtą paskaitų ciklą

maisto kokybė - Fizinių, cheminių, mikrobinių maisto savybių visuma, įskaitant maisto tapatybę, grynumą, sudėtį, tenkinant vartotojų poreikius ir atitinkanti deklaruojamus rodiklius.

mais­to ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas - Prie­mo­nių, už­tik­rin­ančių rei­kia­mą mais­to ko­ky­bę ir tin­ka­mu­mą var­to­ti, vi­su­ma.

mais­to netoleravimas - Nepageidaujama organizmo reakcija į maistą dėl toksinų, vaistų ir cheminių maisto substancijų.

mais­to pa­pil­dai - Įpras­tam mais­tui pa­pil­dy­ti skir­ti mais­to pro­duk­tai, ku­rie vie­ni ar kar­tu su ki­to­mis me­džia­go­mis yra kon­cen­truo­tas mais­to ar ki­tų me­džia­gų šal­ti­nis, tu­rin­tis mai­ti­na­mą­jį ar­ba fi­zio­lo­gi­nį po­vei­kį. Rin­ko­je jais pre­kiau­ja­ma do­zuo­ta for­ma: kap­su­lė­mis, pas­ti­lė­mis, pi­liu­lė­mis, tab­le­tė­mis ir pan., mil­te­lių pa­ke­­liais, skys­čio am­pu­lė­mis, bu­te­liu­kais su la­šų do­za­to­riu­mi bei ki­to­mis pa­na­šio­mis skys­čių ir mil­te­lių, skir­tų var­to­ti ma­žais kie­kiais, for­mo­mis.

mais­to pateikimas -  Iš maisto tvarkymo skyriaus pristatyto į somatinius skyrius maisto tiekimas pacientui ar klientui.

mais­to prie­dai - Me­džia­gos, ku­rios nė­ra var­to­ja­mos kaip at­ski­ri mais­to pro­duk­tai ar kaip ti­pi­nės su­dė­ti­nės mais­to pro­duk­tų da­lys. Įdė­tos į mais­to pro­duk­tus dėl tech­no­lo­gi­jos (ga­my­bos, pa­ka­vi­mo, pristatymo ar lai­ky­mo) jos ar jų da­ri­niai tam­pa su­dė­ti­ne to­kių mais­to pro­duk­tų da­li­mi.

mais­to pristatytojas - nuo 2002 m. ( gali būti virtuvės darbuotojas)-sta­cio­na­ro ar­ba mais­to tvar­ky­mo sky­riaus dar­buo­to­jas, pri­iman­tis ir pri­sta­tan­tis mais­tą į svei­ka­tos prie­žiū­ros ar so­cia­li­nės rū­py­bos įstai­gų sky­rius ir kuris yra išklausęs ne trumpesnį kaip 40 valandų apie saugaus ir kokybiško maisto pristatymo į skyrius  paskaitų ciklą.

mais­to pro­duk­tų sau­ga -  Nor­mi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­tų mais­to sa­vy­bių ir jo ga­mi­ni­mo rei­ka­la­vi­mų vi­su­ma, už­tik­ri­nan­ti, kad nu­sta­ty­to­mis są­ly­go­mis var­to­ja­mas mais­tas yra ne­pa­vo­jin­gas žmo­nių svei­ka­tai ir ne­ga­li bū­ti už­kre­čia­mų­jų li­gų prie­žas­timi.

mais­to pro­duk­tų su­grą­ži­ni­mas -  Vie­no ar ke­lių netinkamų maisto produktų ar pa­tie­ka­lų, pa­teik­tų į rin­ką (var­to­to­jui), atidavimas į mais­to tvar­ky­mo sky­rių uti­li­zuoti.

mais­to tar­ny­ba (food service) -  Sis­te­ma, ku­rios pa­skir­tis  mais­to ga­mi­ni­mo pa­cien­tams ar klientams vadyba, maisto gaminimas ir dalijimas, ir jo išdavimas

mais­to tvar­ky­mas -  Mais­to ar at­ski­rų su­dė­ti­nių jo da­li­ų (įskai­tant mais­to gamybą, per­dir­bi­mą, pa­ka­vi­mą, lai­ky­mą, pristatymą, pa­skirs­ty­mą, tie­ki­mą, pa­tei­ki­mą par­duo­ti, par­da­vi­mą) saugi ir kokybiška priežiūra.

mais­to tvar­ky­mo sky­riaus ad­mi­nist­ra­to­rius  -  Mais­to ga­my­bos in­ži­nie­rius tech­no­lo­gas ar mais­to tvar­ky­mo sky­riaus va­dy­bi­nin­kas, tu­rin­tis ad­mi­nist­ra­vi­mo ži­nių ir prak­ti­nės pa­tir­ties.

mais­to tvar­ky­mo sky­rius (MTS) -  Ga­my­bi­nių ir pa­gal­bi­nių pa­tal­pų vi­su­ma ir jose dir­ban­tis  per­so­na­las.

mai­ti­ni­mas (nutrition) -  Or­ga­niz­mo ap­rū­pi­ni­mas nutrientais, kai dėl įvai­rių prie­žas­čių as­muo pats ne­ga­li val­gy­ti įpras­to mais­to.

dirbtinis maitinimas-optimalus organizmo aprūpinimas svarbiausiais nutrientais, skiriant eterinį (EM), parenterinį (PM) arba kombinuotą maitinimą (EM ir PM), kai dėl įvairių priežasčių asmuo pats negali valgyti įprasto maisto

en­te­ri­nis mai­ti­ni­mas (enteral feeding) -  Mai­ti­ni­mas dietiniu maisti ir/arba enteriniais specialios for­mu­lės maisto papildais mi­ši­niais pro zon­dą ar gurkš­niais įprastiniu būdų( per burną) į skran­dį ar  stomą

kli­ni­ki­nis mai­ti­ni­mas (clinical nutrition) -  dietinis maitinimas, paremtas moksliškai pagrįstais tyrimais ir metodais, apimantis su maitinimusi susijusių ligų profilaktiką ir mitybos sutrikimų gydymą.

pa­ren­te­ri­nis mai­ti­ni­mas (parenteral nutrition) - Mai­ti­ni­mas pa­ren­te­ri­niais mišiniais ar  tir­pa­lais į ve­ną ( centrinė, periferinę)

zon­di­nis mai­ti­ni­mas (tube feeding) -  Mai­ti­ni­mas en­te­ri­niais spe­cia­lios for­mu­lės mi­ši­niais pro zon­dą. Zon­di­nio mai­ti­ni­mo bū­dai:

1) pum­puo­ja­ma­sis mai­ti­ni­mas – mai­ti­ni­mas en­te­ri­niais spe­cia­lios for­mu­lės  mi­ši­niais pro zon­dą su mai­ti­ni­mo pom­pa;

2) švirkš­ti­nis mai­ti­ni­mas – mai­ti­ni­mas en­te­ri­niais spe­cia­lios  for­mu­lės mi­ši­niais švirkš­tu įšvirkš­čiant į zon­dą iš­kart po 200–300 ml tir­pa­lo kas 2–4 val.;

3) netrūkusis mai­ti­ni­mas – tęs­ti­nis mai­ti­ni­mas la­ši­nant en­terinius spe-
cia­lios for­mu­lės mi­ši­nius pro zon­dą;

4) trū­ku­sis mai­ti­ni­mas – mai­ti­ni­mas en­te­ri­niais spe­cia­lios for­mu­lės mi­ši­niais pro zon­dą por­ci­jo­mis (dažniausiai iš buteliuko) tam tik­rais pe­ri­odais, pvz., kas 1–2 val.

mai­ti­ni­ma­sis (nutrition) -  Paties  paciento maisto val­gymas įpras­tu bū­du (pro bur­ną).

ne­tin­ka­mas mai­ti­ni­ma­sis - Organizmo vie­no ar ke­lių nutrientų sto­ka ar­ba per­tek­lius, ga­lin­tis tu­rė­ti įta­kos as­mens įmitimo pokyčiams ir svei­ka­tos su­tri­ki­mams.

tin­ka­mas mai­ti­ni­ma­sis (health nutrition) - Or­ga­niz­mo ap­rū­pi­ni­mas rei­kia­­mais nutrientais ir energija iš įpras­ti­nio mais­to, at­si­žvel­giant į as­mens po­rei­kius.

mai­ti­ni­mo prie­žiū­ra (nutritional care) - Pa­cien­to ar kliento mai­ti­ni­mo ste­bė­sena, įskaitant dietinį gydymą, dietos tikslinimą, pritaikymą, at­si­žvel­giant į individualų maistinių medžiagų po­rei­kį ir kli­ni­ki­nę būk­lę.

mai­ti­ni­mo­si įpro­tis (meal pattern) - Įpra­stas as­mens mai­ti­ni­mo­si, val­gy­mo bū­das ir re­ži­mas. Apima tinkamų ir netinkamų maisto produktų vartojimą, maisto įtaką sveikatai, kasdieninį suvartojamą energijos kiekį, tinkamo maitinimosi reikalavimų laikymąsi, mėgiamo maisto ir gėrimo vartojimą, optimalaus kūno masės indekso palaikymą, dėmesio skyrimą maisto savybei – maistingumui, maisto gamybos technologiją, gatavo maisto, vaisių ir daržovių vartojimą, užkandžiavimą, valgyseną, suvartojamo maisto kiekį, valgymo režimą, sotumo jausmą.

mai­ti­ni­mo­si įver­ti­ni­mas (nutritional assessment) - Išsamus (visapusiškas) individualus as­mens mai­ti­ni­mo­si įver­ti­ni­mas. Tai sisteminis procesas, kad galima būtų gauti patvirtintus ir interpretuotus duomenis, kurie reikalingi su maitinimusi susijusioms problemoms apibrėžti. Maitinimosi įvertinimo procesas susideda iš biocheminių tyrimų, antropometrinių matavimų, fizinio išsivystymo duomenų, maitinimosi anamnezės ir ligos istorijos duomenų surinkimo.

mai­ti­ni­mo­si prie­žiū­ra (nutritional care) -  Pa­cien­to ar kliento mai­ti­ni­mo­si ste­bė­sena, įskaitant  die­tinį gydymą, dietos  tikslini­mą, pritaikymą, at­si­žvel­giant į individualų mais­tinių me­džia­gų po­rei­kį ir kli­ni­ki­nę būk­lę.

maitinimosi priežiūros intervencija -  Specifiniai veiksmai ir priemonės problemai spręsti, siekiant pakeisti individų, grupės ar bendruomenės su maitinimusi susijusius įpročius, rizikos veiksnius, aplinkos sąlygas ar požiūrį į sveikatą. Yra tokios maitinimosi priežiūros intervencijos:

a) gydymo procedūros;

b) mokymas;

c) konsultavimas;

d) nurodymai, koordinavimas.

mai­ti­ni­mo­si prie­žiū­ros ko­mi­te­tas (nutritional steering Committee – NSC) -  tai patariamasis komitetas, kurį sudaro įvairių sričių atstovai ( sveikatos priežiūros specialistai, administratoriai, vadybininkai, vadovai, direktoriai), atsakingi už maitinimosi priežiūros vadybą.

maitinimosi priežiūros procesas, MPP (nutrition care process) - Maitinimosi problemų sprendimas sisteminiu metodu, kurį naudoja dietetikos profesionalai, sprendžiantys su maitinimusi susijusias problemas ir teikiantys saugią ir kokybišką maitinimosi priežiūrą.

maitinimosi priežiūros proceso etapai, MPP etapai (a critical step in the nutrition care process) -  Maitinimosi paslaugų teikimas sveikatos apsaugos tarnybai, mokymui ir mokslui bei maitinimosi priežiūros dokumentavimo kategorijų nustatymas.

Yra keturi MPP etapai:

a) maitinimosi įvertinimas;

b) mitybos sutrikimų diagnozė;

c) maitinimosi priežiūros intervencijos;

d) maitinimosi stebėsena ir įvertinimas.

maitinimosi priežiūros stebėsenos dienynas (dietary records) - Paciento ar kliento (įskaitant suvalgomo maisto ir išgertų skysčių kiekį, svorio pokyčius, maitinimosi problemas, laboratorinius tyrimus) ir kita rašytinė informacija apie individualius paciento ar kliento nutrientų ir energijos poreikius bei pasitenkinimą maistu.

mai­ti­ni­mo­si ri­zi­ka (nutritional risk) -  Galimas su mai­ti­ni­mu­si su­si­ju­sių pro­ble­mų ir kom­pli­ka­ci­jų dėl li­gos ar gy­dy­mo pavojus.

mai­ti­ni­mo­si ri­zi­kos at­ran­ka  (nutritional riskscreening) -  Su mai­ti­ni­mu­si su­si­ju­sių kom­pli­ka­ci­jų nu­sta­ty­mas, sie­kiant išsiaiškinti ri­zi­kos gru­pės pa­cien­tus, ku­rių svei­ka­tos būk­lę gali pa­ge­rin­ti patiks-linta die­ta.

mai­ti­ni­mo­si sa­vi­kon­tro­lės die­ny­nas -  Spe­cia­lūs individualūs paciento ar kliento 7 die­nų už­ra­šai, ku­riuo­se kruopš­čiai žy­mi­ma, kiek, ko ir ka­da bu­vo su­val­gy­ta, iš­ger­ta, val­gy­mo vie­ta ir padėtis.

mak­ro­nut­rien­tai -  Mais­ti­nės me­džia­gos, ku­rios iš­ski­ria ka­lo­ri­jas, t. y. bal­ty­mai, rie­ba­lai, an­glia­van­de­niai.

medicininė diagnozė -  Ligos, specifinių organų ar kūno sistemų patologijos nustatymas (pvz., diabeto). Ji nesikeičia tol, kol egzistuoja sąlygos.

mik­ro­nut­rien­tai -  Vi­ta­mi­nai, elek­tro­li­tai, mi­ne­ra­lai ir ki­tos ak­ty­vios sub­stan­ci­jos, ku­rios ne­iš­ski­ria ši­lu­mos, bet yra bū­ti­nos or­ga­niz­mo funk­ci­joms pa­lai­ky­ti.

mi­ty­ba (nutrition)

 1. moks­las apie mais­tą ir  mais­tines me­džia­gas ir jų są­sa­ja su svei­ka­ta ir li­go­mis.
 2. pro­ce­sai, ku­rie vyks­ta or­ga­niz­me, kai mais­tas virš­ki­na­mas, įsisavinamas ir panaudojamas, pvz., ląs­te­lių, au­di­nių, or­ga­nų, or­ga­niz­mo mi­ty­ba.

Mityba gali būti:

 • nesutrikusi – kai nėra kūno svorio pokyčių: kūno masės indeksas normalus ar optimalus (18,8–22–24,9 kg/m2 suaugusiems ir 23-25–30 kg/ m2 pagyvenusiems ar vyresnio amžiaus žmonėms);
 • sutrikusi – kai yra kūno svorio pokyčių: (mažas ar didelis svoris) ir kūno masės indeksas  mažesnis nei 18,8 kg/ m2  suaugusiems ir < 23 kg/ m2 pagyvenusiems ar didesnis nei 25kg/m2 suaugusiems ir didesnis nei 30 kg/ m2 pagyvenusiems ar vyresnio amžiaus žmonėms (60m. moterims, 65 m. vyrams ar ›75m asmenims) Būna biocheminiai organizmo pokyčiai –  sumažėjęs bendras baltymo ir albumino kiekis, dislipidemija, pakitęs gliukozės kiekis kraujyje, elektrolitų disbalansas, limfocitopenija, sumažėjęs geležies kiekis kraujyje.

mi­ty­bos ne­pa­kan­ka­mu­mas -  Pa­cien­to mitybos sutrikimas dėl netinkamo ar nevisaverčio maitinimosi, nutrientų įsisavinimo disbalanso, baltymų energijos stokos, atsirandąs organų funkcijos pokyčiams, rodančius blogą ligos prognozę.

mi­ty­bos pa­lai­ky­mas (nutritional suport) -  Pa­cien­to, ku­ris ne­ga­li mai­tin­tis įpras­tu bū­du, ap­rū­pi­ni­mas nu­trien­tais dirb­ti­niu spe­cia­liu mais­tu (tir­pa­lais, mi­ši­niais ar­ba mil­te­liais), spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis (pa­ren­te­ri­niu ar en­te­ri­niu bū­du) pa­gal jo in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius.

mi­ty­bos pa­lai­ky­mo gru­pė (nutrtion support team) - Įvai­rių spe­cia­lis­tų gru­pė, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si mai­ti­ni­mo sri­ty­je, pa­lai­ko paciento mi­ty­bą at­si­žvelg­da­ma į vie­tos ap­lin­ky­bes ir iš­tek­lius, kontroliuoja ko­ky­bę, ren­gia prak­ti­kos stan­dar­tus, ren­ka nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją ir mo­ko ki­tus svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus.

mitybos sutrikimo diagnozė ( nutrition diagnosis) -  Specifinių maitinimosi problemų, už kurias yra atsakingi dietetikos profesionalai, nustatymas ir žymėjimas. Mitybos sutrikimo diagnozė privalo būti laikina, besikeičianti pagal paciento ar kliento sveikatos pokyčių atranką (pvz., padidėjęs angliavandenių vartojimas).

Diagnozuojamo mitybos sutrikimo kryptys: vartojimas, klinika, įpročiai ir aplinka:

 • vartojimo kryptyje yra įrašytos faktinės problemos, susijusios su energijos, nutrientų, skysčių ir bioaktyviųjų substancijų vartojimu maitinantis įprastu būdu ar gaunant dirbtinį (parenterinį ar enterinį) maitinimą;
 • klinikos kryptis – mitybos sutrikimų, susijusių su medicininėmis ar fizinėmis rezultatų ar problemų sąlygomis,  nustatymas;
 • įpročių ir aplinkos kryptis apima nustatytus sutrikimo radinius ar problemas, kurios yra susijusios su žiniomis, nuomone, požiūriu, aplinka, prieinamumu prie maisto ir maisto saugos.

MPP žr. maitinimosi priežiūros procesas

MPP etapai žr. maitinimosi priežiūros proceso etapai

Į pradžią

 

N

ne­ati­tik­tis - Nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ki­mo rezultatas.

nuo­kry­pis -  Parametrų nukrypimas nuo kritinės ribos taško.

Nutricionistas (nutritionist) - Asmuo (paprastai turintis magistro laipsnį), kuris rengia specialias maisto studijas apie maisto vertę. Jis gali nustatyti maitinimosi problemas, planuoti, organizuoti, įgyvendinti ir įvertinti maitinimosi priežiūrą individualiu ir bendruomenės lygmeniu.

nu­trien­tai - Che­mi­nės mais­tinės me­džia­gos, rei­ka­lin­gos kū­nui aug­ti, ląs­te­lėms at­kur­ti, ener­gi­jai teik­ti ir gy­vy­bi­nėms or­ga­niz­mo  funk­ci­joms už­tik­rin­ti:

♦ substancija, reikalinga organizmui performuoti vieną ar daugiau funkcijų:

 • aprūpinti energija;
 • kurti ar atkurti ląsteles;
 • reguliuoti gyvybės procesus.

nutrientų įsi­sa­vi­ni­mas - kys­čių, du­jų ir mais­tinių me­džia­gų iš virš­ki­na­mo­jo trak­to įsi­ur­bi­mas į lim­fą ir krau­ją.

nutrientų sto­kos li­gos -  Li­gos, ku­rių prie­žas­tis – vie­nos ar ke­lių mais­tinių me­džia­gų sto­ka (pvz., bal­ty­mų ener­gi­jos sto­ka, ane­mi­ja dėl ge­le­žies, vi­ta­mi­no B12  sto­ka, os­te­o­po­ro­zė ir kt.). To­kių li­gų pre­ven­ci­ja – tin­ka­ma ar rei­kia­mo­mis mais­ti­nė­mis me­džia­go­mis pa­pil­dy­ta die­ta.

nutrientų tankis - Maisto produkte esantis nutrientų kiekis. Paprastai terminas nutrientų tankis vartojamas specifinių nutrientų kiekiui įvertinti. Organizmas iš maisto vartoja apie šešis skirtingus nutrientus. Visi nutrientai yra vienodos svarbos ir reikalingi augimui ir sveikatai.

nutukimas - Liguistas kūno masės padidėjimas dėl per gausaus riebalų susikaupimo jo audiniuose palyginus su standartais.

Į pradžią

 

P

pacientas - Asmuo, kuris gydomas ar yra gydytojo priežiūroje.

rizikos pacientas - Pacientas ar klientas, kuriam yra rizika mitybos nepakankamumui (baltymo energijos stoka) atsirasti : moterims, kai KMI <18,8 kg/m2, vyrams, kai KMI <20 kg/m2, pagyvenusiems, kai KMI <23 kg/m2.

pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas - Mais­to tvar­ky­mo sky­riaus die­ti­nių pa­tie­ka­lų vi­rė­jo ar san­dė­li­nin­ko pa­dė­jė­jas, at­lie­kan­tis pir­mi­nio mais­to ­ruo­ši­mo ir tvar­ky­mo dar­bus.

pa­grin­di­nės mais­to gru­pės, PMG - Mais­to kla­sės dėl ben­drų tam tik­rų nutrientų šal­ti­nių pri­klau­sančios vie­nam pa­va­di­ni­mui. Var­to­ja­mos pla­nuo­jant ir įver­ti­nant die­tos tin­ka­mu­mą.

pa­grin­di­nis pa­tal­pų va­ly­mas - Nuo­dug­nus pa­tal­pų plo­vi­mas, va­ly­mas tai­kant dez­in­fek­ci­jos, dez­in­sek­ci­jos ir de­ra­ti­za­ci­jos me­to­dus.

pa­ka­vi­mo me­džia­ga - Me­džia­ga, reikalinga pakuotei, pvz., fo­li­ja, plė­ve­lė, po­pie­rius, vaš­ki­nis po­pie­rius, au­dek­las ir kt.

pakuotė -  Bet ko­kia tal­pyk­la: kon­tei­ne­ris, bu­te­lis, dė­žė, dė­žu­tė, skar­di­nė, mai­šas ir kt.

par­ti­ja - Tam tik­ras mais­to pro­duk­tų ar pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų, ap­do­ro­tų vie­no­do­mis są­ly­go­mis  vie­nu ar ke­liais ga­my­bos eta­pais, kie­kis.

pa­slau­ga - Tie­kė­jo pagalbos klien­to po­rei­kiams ten­kin­ti re­zul­ta­tas.

aprūpinimo maistu paslauga - Maisto produktų ir žaliavų užsakymas, gavimas, laikymas, pirminis jų apdorojimas, šalto ir termiškai apdoroto maisto gaminimas, jo išdavimas pacientus, klientus aptarnaujančiam personalui, kuris pristato maistą į maitinimosi (valgymo) vietą

mais­to ga­minimo paslauga - Pirminis maisto produktų ir žaliavų apdorojimas, šalto ir temiškai apdoroto maisto gaminimas.

maisto išdavimo paslauga -  Pagaminto maisto dalijimas porcijomis ir išdavimas klientui, pacientui ar juos aptarnaujančiam personalui.

maisto pristatymo paslauga -  Maisto iš maisto tvarkymo skyriaus pristatymas į somatinius skyrius

maisto tiekimo paslauga -  Maisto iš maisto tvarkymo skyriaus tiekimas pacientui ar klientu

patiekalas -  Vienas iš kelių atskirai patiekiamų valgių.

persivalgymas -  Per didelis maisto kiekio suvartojimas.

pi­ka - Žmogaus no­ras val­gy­ti ne­tin­ka­mas (mo­lio, mil­te­lių ir kt.) sub­stan­ci­jas.

PMA žr. pagrindinė medžiagų apykaita   

PMG žr. pagrindinės maisto grupės

por­ci­ja -  Val­gio ar gė­ri­mo tam tik­ro kie­kio da­vi­nys.

po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gas mais­tas -  Mais­tas, lemiantis grei­tą ir pro­gre­suo­jan­tį in­fek­ci­nių ir tok­si­ge­ni­nių mik­ro­or­ga­niz­mų au­gi­mą.

praktika -  Darbo patyrimas, įgudimas.

dietisto praktika - Dietisto, turinčio teisės aktu reglamentuotą įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją, atliekama maitinimosi priežiūra, įskaitant dietos tikslinimą, pritaikymą ir mitybos palaikymą.

ge­ra ap­rū­pi­ni­mo mais­tu prak­ti­ka - Mais­to tvar­ky­mo sky­riaus dar­bo, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių or­ga­ni­za­vi­mo, sau­gaus ir ko­ky­biš­ko  mais­to ga­minimo, iš­da­vi­mo ir ­ti­eki­mo pa­cien­tui ar  klien­tui tinkamos veiklos patirtis.

Ge­ra ga­my­bos prak­ti­ka, GGP - Tin­ka­mo ga­my­bos pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo ir tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so kon­tro­lės rei­ka­la­vi­mų vi­su­ma, ku­rių lai­kan­tis už­tik­ri­na­ma ga­mi­na­mų pa­tie­ka­lų sau­ga ir ko­ky­bė.

ge­ro mais­to prak­ti­ka, GMP - Nor­mų, nu­sta­tan­čių ga­mi­namo mais­to ko­ky­bės ir kon­tro­lės rei­ka­la­vi­mus, vi­su­ma.

GGP žr. ge­ra ga­my­bos prak­ti­ka  

gydytojo dietologo praktika -  Gydytojo dietologo, turinčio teisės aktu reglamentuotą įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją, dietinis ligonių gydymas.

GMP žr. ge­ro mais­to prak­ti­ka

pre­ven­ci­jos prie­mo­nė - Fizinis, cheminis ar kitas veiksmas identifikuotam rizikos veiksniui tramdyti.

pro­ce­dū­ra - Tam tik­ra dar­bo at­li­ki­mo tvar­ka.

pro­duk­to ar pa­tie­ka­lo at­šau­ki­mas - Mais­to tvar­ky­mo sky­riaus pri­im­tas spren­di­mas panaikinti var­to­to­jui pa­tiek­tą produkto ar pa­tie­ka­lo par­ti­ją.

produktų laikymo sąlygos - Žmonių maitinimuisi skirtų maisto produktų laikymo reikalavimai. Nelaikyti šalia: žalių ir termiškai apdorotų, kvapus sugeriančių ir stiprų kvapą skleidžiančių, geros kokybės ir sugedusių maisto produktų, gyvūnų pašarų ir ne maisto produktų.

Į pradžią

 

R

ra­cio­nas žr. davinys

režimas - Nustatyta tvarka.

maitinimosi režimas - Įprastinis maitinimasis pagal tinkamo maitinimosi reikalavimus nustytą tvarką.

val­gy­mo re­ži­mas -  Re­gu­lia­rus val­gy­mas ne daž­niau kaip kas 2,5–3 val. ir ne rečiau kaip kas 4 val.:  I valgymas – pusryčiai (20% dienos kaloringumo), II valgymas – priešpiečiai (10 % dienos kaloringumo), III valgymas – pietūs (30% dienos kaloringumo), IV valgymas – pavakariai ( 10% dienos kaloringumo), V valgymas – vakarienė (20% dienos kalo-ringumo), VI valgymas – priešnakčiai (10% dienos kaloringumo).

Į pradžią

 

S

san­dė­li­nin­kas - Mais­to tvar­ky­mo sky­riaus dar­buo­to­jas, kuris tu­ri ko­mer­ci­jos ar pre­ky­bos va­dy­bi­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją arba dir­ba šį dar­bą ne ma­žiau kaip 3 me­tus ir yra iš­klau­sęs ne trum­pes­nį kaip 40 val. sandėlininkams skirtą paskaitų ciklą apie saugaus maisto produktų priėmimą ir laikymą.

sau­ga - Tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tų mais­to produktų ir jų tvar­ky­mo saugumas, kuriuo už­tik­ri­nama, kad var­to­jant mais­tą įpras­to­mis, ga­min­to­jo nu­sta­ty­to­mis są­ly­go­mis, įskai­tant ir il­ga­lai­kį var­to­ji­mą, ne­kils ri­zi­kos var­to­to­jų svei­ka­tai ar gy­vy­bei.

sau­gus ir tin­ka­mas die­tos var­to­ji­mas -  Kas­die­ni­nis įver­tin­tos, sau­gios ir tin­ka­mos die­tos  taikymas.

skonis -

 1. maisto sukeliamas pojūtis, kurio juslės yra liežuvis ir burna.
 2. maisto ypatybė, sukelianti tą pojūtį.

so­tu­mas - Būk­lė, kai ne­no­ri­ma val­gy­ti; pa­si­ten­ki­ni­mo po­jū­tis pa­val­gius.

spe­cia­lūs mais­to pro­duk­tai - Pro­duk­tai, ku­rie dėl sa­vo spe­cia­lios su­dė­ties ar­ba ga­my­bos pro­ce­so ski­ria­si nuo įpras­tų mais­to pro­duk­tų. Skir­ti var­to­ti tam tik­roms žmo­nių gru­pėms.

svei­ka­ta - Fi­zi­nė, psi­chi­nė ir emo­ci­nė būk­lė, kai ne­ser­ga­ma ir ne­tu­ri­ma ne­ga­la­vi­mų. Blo­ga svei­ka­ta – sa­vi­jau­ta, at­si­ra­du­si dėl įvai­rių prie­žas­čių su­tri­kus or­ga­niz­mo funk­ci­joms.

svei­ka­tos ge­ri­ni­mas - Vi­su­ma prie­mo­nių, pa­de­dan­čių at­kur­ti su­tri­ku­sias or­ga­niz­mo funk­ci­jas.

svei­ka­tos pa­lai­ky­mas - Vi­su­ma prie­mo­nių (tin­ka­mas mai­ti­ni­ma­sis, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, tei­gia­mos emo­ci­jos, ap­lin­ka, tin­ka­ma gy­ven­se­na), pa­de­dan­čių iš­veng­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mo.

svei­ka­tos prie­žiū­ra - Pre­ven­ci­nė stebėsena, ku­ri už­tik­ri­na ge­rą svei­ka­tą. Svei­ka­tą ga­li­ma stip­rin­ti, pa­lai­ky­ti, tau­so­ti.

Į pradžią

 

T

ter­ša­las - At­si­tik­ti­nai į mais­tą pa­te­ku­si ar įdė­ta bet ko­kia che­mi­nė ar bio­lo­gi­nė ne mais­to me­džia­ga, iš­sky­rus mais­to prie­dus, at­si­ra­du­si tvar­ky­mo me­tu ar­ba dėl už­terš­tos ap­lin­kos ga­lin­ti pa­kenk­ti mais­to sau­gai ar pa­da­ry­ti mais­tą ne­tin­ka­mą var­to­ti.

tin­ka­mo mais­to pi­ra­mi­dė  (healthy food pyramid) - Gra­fi­nė var­to­ti­nų įvai­rių mais­to pro­duk­tų gru­pių  san­ty­kio iš­raiš­ka, nu­ro­dan­ti, kiek ir ko­kių mais­to pro­duk­tų var­to­ti.

tvir­ti­ni­mas - Pro­ce­dū­ros, me­džia­gos, įren­gi­nio, veik­los ar sis­te­mos tin­ka­mu­mo nu­ma­ty­tiems re­zul­ta­tams pa­siek­ti įrodymas, pagrįstas ge­ro mais­to prak­ti­kos rei­ka­la­vi­mais.

Į pradžią

 

V

val­gy­mas -  Mais­to var­to­ji­mas įpras­tu bū­du (pro bur­ną)

val­gy­mo įpro­tis - In­di­vi­du­a­lus as­mens val­gy­mo bū­das, pvz., val­go­ma pas­ku­bo­mis, lė­tai, ma­žais ar di­de­liais kąs­niais, čep­sint ar ty­liai, iš­si­žio­jus ar su­si­čiau­pus, daug ar ma­žai, kram­tant ar ne­kram­tant ir kt.

val­gy­mo su­tri­ki­mas -  Ne­nor­ma­laus val­gy­mo įpro­tis: ba­da­vi­mas, gau­sus val­gy­mas, ža­vė­ji­ma­sis keis­to­mis maisto idė­jo­mis, per di­de­lio dė­me­sio sa­vo kū­no išvaiz­dai sky­ri­mas, psi­cho­lo­gi­nis ar psi­chi­nis su­tri­ki­mas (ner­vi­nis neval­gu­mas – ano­rek­si­ja ir bu­li­mi­ja, prie­puo­li­nis val­gy­mas).

val­gis - Iš mais­to pro­duk­tų ir žaliavų bei  prie­dų pa­ga­min­tas pa­tie­ka­las.

vertė - Maisto kokybės matas.

biologinė vertė -  Nutrientų kiekis maiste, jų virškinimas ir įsisavinimas. Į šią sampratą įeina gyvybiškai svarbių organizmui medžiagų (vitaminų, mikronutrientų) kiekis produkte.

da­vi­nio ver­tė - Ener­gi­nė ir mais­ti­nė pa­rink­tos die­tos da­vi­nio ver­tė, atitinkanti dietos reikalavimus.

energinė vertė - Energijos kiekis parinktame dietos davinyje, gaunamas iš baltymų, riebalų, angliavandenių, amino rūgščių.

maistinė vertė - Maistinių medžiagų kiekis maiste ar davinyje.

virš­ki­ni­mas -  Me­cha­ni­nis ir che­mi­nis mais­to skai­dy­mas į ma­žes­nes tir­pias da­le­les, ku­rios įsi­sa­vi­na­mos vi­di­nės or­ga­niz­mo ter­pės.

Į pradžią

 

Naudota literatūra

 • Da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos žo­dy­nas. IV lei­di­mas. Vil­nius: Moks­lo ir en­cik­lo­pe­di­jų lei­dy­bos ins­ti­tu­tas, 2000.
 • Me­di­ci­nos en­cik­lo­pe­di­ja. T. 1–2. Vil­nius: Vals­ty­bi­nė en­cik­lo­pe­di­jų lei­dyk­la, 1991.
 • Food and nutritional care in hospitals: how to prevent undernutrition. Report and recommendations of the Committee of experts on Nurition, Food Safety and Consumer Protection // Council of Europe publishing. 2002. 176 p.
 • Nurition diagnosis: acritical step in the nutrition care process. Chicago, IIIinois: American Dietetic Association, 2006. 173 p.
 • Resolution ResAP (2003) 3 on food and nutritional care in hospitals // Council of Europe, Committee of Ministers. (Adopted by yhe Committee of ministers on12 November 2003).
 • Vait­ke­vi­čiū­tė V. Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­nas. Vil­nius: Žo­dy­nas, 2001.
 • Oxsford advanced learner’s dictionary of current English as hornby, Oxford University Press, 1984. 1041p.

Į pradžią